Halkara gatnaşyklaryň rowaç menzilleri.

My photo

Lebap welaýat kitaphanasynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň we Lebap welaýat kitaphanasynyň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Lebap welaýaty boýunça wekilhanasynyň bilelikde gurnamaklarynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli “Halkara gatnaşyklaryň rowaç menzilleri” atly maslahat geçirildi. 1.Maslahatda Daşary işler ministrliginiň Lebap welaýaty boýunça ýolbaşçysy Guwançmyrat Ataýew; 2.Welaýat häkimliginiň ýerli ykdysadyýetiň ösüşi, söwda syýahatçylyk we telekeçiligi utgaşdyryjy bölüminiň baş hünärmeni, Türikmenistanyň Mejlisiniň deputaty Hezziýew Amangeldi; 3.Welaýat kitaphanasynyň direktory Göwher Amanowa; 4.Türkmenabat şäheriniň 39-njy çagalar bagynyň müdiri, Türikmenistanyň Mejlisiniň deputaty Hatyja Mustakowa; 5. Lebap welaýat kitaphanasynyň bölüm müdiri Akjemal Dosyýewa; 6. Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň bölüm müdiri Agamyrat Jumaýew dagylar çykyş etdiler. Şeýle-de maslahatyň dowamynda welaýat kitaphanasynyň hünärmenleri tarapyndan “Dünýä dolýar ak ýollaryň mukamy” atly kitap sergisi guraldy.


HABARLAR