“Wagyz nesihat çäresi”

My photo

Lebap welaýat kitaphanasynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň we kitaphana işgärleriniň gatnaşmaklarynda 2024-nji ýylyň fewral aýynyň 21-de geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen kararlaryň we öňde durýan wezipeleriň ýerine ýetirilmeginde Türkmen Halkynyň Milli Lideri Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň beren tabşyryklary barada wagyz-nesihat çäresi geçirildi.


HABARLAR