Kitaphanalar–paýhaslar ojagy.

My photo

Lebap welaýat kitaphanasynyň gyrnamagynda Kerki etrap merkezi kitaphanasynda “Kitap okan gullar manydan dokdur” atly okuw maslahaty geçirildi. Bu maslahata şäher, etrap merkezi kitaphanalarynyň müdürleri, kitaphana şahamçalarynyň kitaphanaçylary gatnaşdylar. Gatnaşyjylar kitaphanalarda bitewi elektron katalogy döretmekligiň düýp maksady, okyjylara edilýän hyzmaty guramagyň tertibi, çäreleriň gurnalyşy we resminamalaryň talaba laýyk ýöredilişi barada pikir alyşdylar. Bu ýerde akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp guralan kitap sergisi gatnaşyjylarda uly täsir galdyrdy. Şeýle-de maslahatyň dowamynda “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylyna bagyşlanan tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi. Türkmenistanyň hormatly il ýaşulysy Osman Ödäýewiň öý muzeýine gezelenç gurnaldy.


HABARLAR