Bezegidir her bir öýüň, bala süýji muny biliň.

My photo

Şu gün Türkmenabat şäher häkimliginiň “Bagtyýarlyk” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde dynç alýan körpelerimiz Lebap welaýat kitaphanasynda gezelençde boldular. Çagalar welaýat kitaphanasynyň çagalara niýetlenen otagynda döwrebap kitap tekjelerde ýerleşdirilen kitaplary synlamaklary we kitaphana işgärleri tarapyndan ertekilerdäki gahrymanlaryň gurjaklar arkaly janlandyrylmagy çagalarda kitaba bolan höwesini artdyrdy.


HABARLAR